From Young Sheldon – Season 1 Episode 17: ‘Jiu-Jitsu, Bubble Wrap, and Yoo-Hoo’ (1×17)