From Young Sheldon – Season 1 Episode 1: ‘Pilot’ (1×01)